Vedtægter for
Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Indhold

 • 1 Navn og hjemsted
 • 2 Formål
 • 3 Medlemskreds
 • 4 Arrangementer
 • 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution
 • 6 Foreningens daglige drift
 • 7 Bestyrelsesmøder.
 • 8 Økonomi, regnskab og revision
 • 9 Generalforsamling
 • 10. Afstemning ved generalforsamling
 • 11. Ekstraordinær generalforsamling
 • 12 Vedtægtsændringer
 • 13 Tegningsregler og hæftelse
 • 14 Opløsning
 • 15 Datering

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er: Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Musik- & Teaterhøjskolen, Herrestedgade 6-8, 6520 Toftlund.

§2 Formål

Stk. 1a. Foreningens formål er almennyttigt.

Stk. 1. Foreningen skal styrke fællesskabet mellem følgende parter: Musik- & Teaterhøjskolen samt dennes tidligere og nuværende elever.

Stk. 2. Foreningen arbejder aktivt på at udbrede kendskabet og tiltrække elever til Musik- & Teaterhøjskolen.

§3 Medlemskreds

Stk. 1. Enhver, der påbegynder et langt forårs- eller efterårskursus på Musik- & Teaterhøjskolen, er berettiget som menigt medlem af Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen. Det er gratis at være menigt medlem.

Stk. 1a. Medlemsberettigede kan opnå menigt medlemskab ved registrering med selvbetjeningssystemet på foreningens hjemmeside.

Stk. 1b. I sammenhæng med registrering (jf. §3 stk. 1a) kan bestyrelsen forlange persondata. Persondata behandles og opbevares fortroligt og er kun tilgængelig for bestyrelsen.

Stk. 2. Yderligere kan bestyrelsen optage andre med interesse for gerningen på Musik- & Teaterhøjskolen som menige medlemmer i foreningen.

Stk. 3. Alle tidligere elever på Musik- & Teaterhøjskolens lange forårs- eller efterårskurser kan optages som aktive medlemmer. Optagelse og fortsat medlemskab forudsætter betalt kontingent og menigt medlemskab.

Stk. 4. Kontingent for aktivt medlemskab fastsættes af bestyrelsen. Ændring af kontingent kan først træde i kraft efter tilkendegivelse ved generalforsamling.

Stk. 5. Kontingent betales på halvårlig basis.

Stk. 6. Et medlem kan meldes ud af foreningen, hvis medlemmet skriftligt anmoder bestyrelsen herom.

Stk. 7. Bestyrelsen indsamler følgende oplysninger om nye medlemmer: Fulde navn, e-mailadresse, højskoleårgang(e) og linje(r). Indsamlingen foretages i samarbejde med Musik- & Teaterhøjskolen efter fast procedure.

Stk. 8. Ethvert medlem af foreningen har selv ansvaret for at opdatere persondata på foreningens hjemmeside, herunder aktuel e-mailadresse.

§4 Arrangementer

Stk. 1. Man skal være medlem for at kunne deltage i elevforeningens arrangementer.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger prisen for at deltage i elevforeningens arrangementer.

Stk. 3. Foreningen afholder mindst én gang årligt elevtræf for medlemmerne. Arrangementet finder sted i forbindelse med den årlige generalforsamling (jf. §9. stk. 3)

Stk. 4. (Slettet)

Stk. 5. Medlemmer indbydes pr. mail (jf. §3 stk. 8) til elevtræf med mindst 30 dages varsel.

§5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution

Stk. 1. Bestyrelsen består af aktive foreningsmedlemmer (jf. §3 stk. 3).

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges på den årlige generalforsamling. De vælges for to år ad gangen, således at fire er på valg i lige årstal og tre i ulige årstal.

Stk. 3. På den ordinære generalforsamling vælges en suppleant til bestyrelsen. Denne vælges for et år ad gangen.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, revisor og sekretær.

Stk. 5. Ved formandens fravær træder næstformanden i dennes sted.

Stk. 6. Suppleanten deltager i bestyrelsen på lige fod med dennes medlemmer, dog uden stemmeret, og kan ikke konstitueres i fast post (jf. §5 stk. 4).

Stk. 7. Ved fravær af et stemmeberettiget bestyrelsesmedlem, overtages dennes stemmeret af suppleanten. Suppleanten kan dog kun supplere ét medlem og derved kun opnå én stemme.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer, der fratræder deres bestyrelsespost før endt periode, suppleres af suppleanten frem til næstkommende generalforsamling. På denne generalforsamling vælges et nyt bestyrelsesmedlem. Dette medlem vælges for den resterende tid af det fratrådte bestyrelsesmedlems periode.

§6 Foreningens drift

Stk. 1. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2. Bestyrelsen varetager den daglige drift af elevforeningen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan overdrage driftsopgaver i hensigtsmæssigt omfang til relevante parter.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan overdrage opgaver i hensigtsmæssigt omfang til relevante parter.

§7 Bestyrelsesmøder

Stk. 1. Der skal holdes bestyrelsesmøde i forbindelse med generalforsamling, elevtræf og evaluering af elevtræf (jf. §4 stk. 3).

Stk. 2. Formanden indkalder til bestyrelsens møder på baggrund af en af følgende:

1) Når de faste procedurer påskriver det (jf. §7 stk. 1).

2) Når formanden skønner det nødvendigt.

3) Når mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom over for formanden.

Stk. 3. Indkaldelse til bestyrelsens møder foretages skriftligt (på e-mail og/eller forum) med minimum 7 dages varsel og skal indeholde en dagsorden.

Stk. 4. Formanden har ansvar for ledelsen af bestyrelsens møder.

Stk. 5. Der træffes beslutninger ved bestyrelsesmøder med afstemning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6. Den siddende forstander på Musik- & Teaterhøjskolen kan vælge at deltage uden stemmeret i bestyrelsens møder.

Stk. 7. Vedtagne beslutninger føres til referat ved bestyrelsesmøder og underskrives af bestyrelsens medlemmer.

§8 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra d. 1. januar til d. 31. december.

Stk. 2. Senest d. 1. februar afgiver bestyrelsen regnskab for status til Musik- & Teaterhøjskolen. Skolens revisor eller regnskabsfører reviderer regnskabet. Denne ordning udføres, så længe skolen indvilliger. Hvis de ikke indvilliger, behandles dette på generalforsamling.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren med opsyn fra revisoren (jf. §5 stk. 4).

Stk. 4. Regnskab skal som minimum indeholde budget, bogføring og årsopgørelse.

Stk. 5. Kassereren er i forbindelse med aftrædelse forpligtet til at ajourføre regnskabet før overdragelse til en ny kasserer.

Stk. 6. Bestyrelsen har ret til at give medlemsfordele til aktive medlemmer. Det er bestyrelsen, der fastsætter disse fordele ud fra det årligt fastlagte budget.

Stk. 7. Bestyrelsen får refunderet rimelige udgifter til transport og kost i forbindelse med møder og udvalgte arrangementer. Dette sker ud fra det årligt fastlagte budget.

§9 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er elevforeningens højeste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlinger skal finde sted på Musik- & Teaterhøjskolen, dog med undtagelse jf. §14 stk. 3.

Stk. 3. Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i foråret. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel pr. e-mail til foreningens aktive medlemmer (jf. §3 stk. 8) og annonceres på elevforeningens hjemmeside.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Indkomne forslag og dagsorden sendes pr. e-mail til foreningens aktive medlemmer (jf. §3 stk. 8) senest fem dage inden generalforsamlingen pr. mail.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent (§9 stk. 8a), der ikke må være medlem af bestyrelsen. Denne vælges af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 7. Dirigenten vælger to til fire stemmetællere (§9 stk. 8a) blandt de fremmødte. Disse indsamler, tæller og formidler valgresultater.

Stk. 8. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Formalia, herunder valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab (jf. §8 stk. 4).
 4. Godkendelse af budget
 5. Behandling af indkomne forslag (jf. §9 stk. 5).
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. §5 stk. 2).

– Opstilling af kandidater til de poster, der er på valg.

– Afstemning

 1. Valg af suppleant (jf. §5 stk. 3).

– Opstilling af kandidater

– Afstemning

 1. Eventuelt

Stk. 9. Vedtagne beslutninger føres til referat af den valgte referent (jf. §9 stk. 8a) ved generalforsamlinger og underskrives af bestyrelsens medlemmer.

§10 Afstemning ved generalforsamling

Stk. 1. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle fremmødte aktive medlemmer af Elevforeningen Ved Musik- & Teaterhøjskolen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brevstemme.

Stk. 2. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved vedtægtsændringer (jf. §12 stk. 1).

Stk. 3. Beslutninger træffes ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af mindst én stemmeberettiget mødedeltager (jf. §10 stk. 1).

Stk. 4. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

Stk. 5. Ved personvalg af bestyrelsesmedlemmer har stemmeberettigede (jf. §10 stk. 1) tre stemmer i lige årstal og fire i ulige årstal.

Stk. 6. Ved valg af suppleant har stemmeberettigede (jf. §10 stk. 1) én stemme hver. Hvis der ikke er opstillet suppleant, går posten til den med ottendehøjeste stemmetal ved valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. §9 stk. 8f).

Stk. 7. Ved afgørende stemmelighed på personvalg, foretages valg blandt de parter, der har opnået stemmelighed. Ved fortsat stemmelighed afgør dirigenten valget ved lodtrækning.

§11 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller jf. § 14 stk. 3.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 eller 50 af foreningens aktive medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling holdes ved første mulige dato. Denne fastlægges i overensstemmelse med Musik- & Teaterhøjskolen.

§12 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

Stk. 3. Forslag til vedtægtsændringer skal være aktive medlemmer af foreningen i hænde senest fem dage før generalforsamlingens afholdelse. (jf. §9 stk. 5).

Stk. 4. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen (jf. §9 stk. 4).

Stk. 5. Nye vedtægter underskrives af bestyrelsen.

§13 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Elevforeningen tegnes ved formandens og et bestyrelsesmedlems underskrift, dog med undtagelser jf. §13 stk 1a. (Det vil sige, at juridiske dokumenter skal underskrives af formanden og et bestyrelsesmedlem).

Stk. 1a. I forbindelse med den daglige økonomiske drift af foreningen er kassereren tegningsberettiget. Ved daglig økonomisk drift menes drift af foreningens netbank, ret til overførsler og hævninger på foreningens konti, samt oprettelse og administration af betalingskort tilknyttet foreningens driftskonto.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§14 Opløsning

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte aktive medlemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med højst 30 dages mellemrum stemmer herfor.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophævelse skal eventuelle overskydende midler gå til Musik- & Teaterhøjskolen.

Stk. 3. I tilfælde af at Musik- & Teaterhøjskolen ikke længere eksisterer, kan elevforeningen bestå. Da vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

§15 Datering

Stk. 1. Ovennævnte vedtægter erstatter vedtægterne af 2.11.2013. Ændret ved ordinær generalforsamling den 26.4.2014.

Stk. 2. Den stiftende generalforsamling fandt sted den 16. maj 1985.

 


Vedtægter.pdf